Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen 
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Marjolein en een client waarop Schoonheidssalon Marjolein deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon 

De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Marjolein zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 • De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Marjolein is niet aansprakelijk voor schade,
 • van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Marjolein zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken 

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Marjolein melden.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Marjolein het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen echter zal dit 50% hiervan betreffen zoals genoemd op onze site en salonkaart.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 • Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 • Schoonheidssalon Marjolein moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy  Lees meer: privacyverklaring

 • De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 • De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 • De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5a. Betaling 

 • Schoonheidssalon Marjolein vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 • De gemelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Behalve bij onze dienst Make-up Artist en privéles aan specialisten, deze prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Cadeaubonnen zijn niet in wisselbaar voor contanten.5b. Overmacht bij Bridalstyling en Visagieopdrachten

  5.1b In geval van overmacht waaronder ziekte kan Schoonheidssalon Marjolein te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

  5.2b Bij bruidsopdrachten zal  Schoonheidssalon Marjolein zich volledig inspannen een collega te vinden die de opdracht kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven, maar betreft een situatie die zich evenals nimmer heeft voorgedaan en ogenschijnlijk zal gebeuren.

  5.3b In geval van overmacht kan de opdrachtgever Schoonheidssalon Marjolein niet tot schadevergoeding aanspreken.

  5c. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst bij Bridalstyling en Visagieopdrachten.

  5.1c Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Schoonheidssalon Marjolein gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

  5.2c Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever tot de 182e dag (26 weken) voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

  Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. a) Bij annulering vanaf de 182e dag tot 60 dagen voor de opdracht: 40% van het totale factuurbedrag.
  2. b) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht: 60% van het totale factuurbedrag.
  3. c) Bij annulering vanaf de 30e dag tot 48 uur voor de opdracht: 80% van het totale factuurbedrag.
  4. d) Bij annulering binnen 48 uur voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag.

6. Aansprakelijkheid 

 •  Schoonheidssalon Marjolein is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Marjolein is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 • Schoonheidssalon Marjolein is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten 

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Marjolein.
 • Schoonheidssalon Marjolein moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 • Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Marjolein de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 • Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Marjolein het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 • Indien Schoonheidssalon Marjolein en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie 

 • Schoonheidssalon Marjolein geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 • Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Beschadiging en of diefstal

 • Schoonheidssalon Marjolein heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • Schoonheidssalon Marjolein meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

 • De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 • Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Marjolein het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 • Bij Schoonheidssalon Marjolein wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 • Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11. Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Marjolein en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Marjolein en zijn ook in de salon beschikbaar.
 • De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • Geheimhouding
 • De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 • Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.